روحوضی

سبک روحوضی

روحوضی

آهنگ دیگه عاشق نمی شم

نام آهنگ : دیگه عاشق نمی شم خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ…
روحوضی

آهنگ آتیش گرفته

نام آهنگ : آتیش گرفته خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی…
روحوضی

آهنگ گله از چرخ ستمگر

نام آهنگ : گله از چرخ ستمگر خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ…
روحوضی

آهنگ یه کلاغی

نام آهنگ : یه کلاغی خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی…
روحوضی

آهنگ زن خوبه

نام آهنگ : زن خوبه خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی…
روحوضی

آهنگ آره آره

نام آهنگ : آره آره خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی…
روحوضی

آهنگ سیاه

نام آهنگ : سیاه خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی مدت…
روحوضی

آهنگ آی رپتی پتینا

نام آهنگ : آی رپتی پتینا خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ :…
روحوضی

آهنگ حریرم

نام آهنگ : حریرم خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی مدت…
روحوضی

آهنگ چغندر پخته

نام آهنگ : چغندر پخته خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی…
روحوضی

آهنگ عمو سبزی فروش

نام آهنگ : عمو سبزی فروش خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ :…
روحوضی

آهنگ فلفل نمکی

نام آهنگ : فلفل نمکی خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ : روحوضی…
روحوضی

آهنگ چرا همچین می شم

نام آهنگ : چرا همچین می شم خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : صدای طهرون قدیم ۳ سبک آهنگ…
روحوضی

آهنگ آتیش بس

نام آهنگ : آتیش بس خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : ماجراهای اصغری سبک آهنگ : روحوضی مدت زمان…
روحوضی

آهنگ هرچیز جای خودش

نام آهنگ : هرچیز جای خودش خواننده : مرتضی احمدی نام آلبوم : ماجراهای اصغری سبک آهنگ : روحوضی مدت…
بستن